Splošni pogoji uporabe spletne strani www.dusandonko.com in omejitev odgovornosti

 

Definicije pojmov

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene www.dusandonko.com je Taosvet, svetovanje in izobraževanje, Bernarda Pavič s.p. Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.dusandonko.com.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.dusandonko.com (v nadaljevanju: Uporabnik).

 

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.dusandonko.com sprejema Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki. V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov. Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

 

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

 

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke ter kontaktne informacije: uporabniško ime, geslo, naslov elektronske pošte (obvezni podatki) ter naziv, naslov, kraj, EMŠO, davčno številko, kraj rojstva, stalni naslov, dopisni naslov, podatke o osebnem dokumentu, bančne podatke, telefonsko številko in faks številko (po želji).

V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene. Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih le-ta posreduje lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in temi Splošnimi pogoji.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) uporabnik  lastniku spletne strani dovoljuje uporabo in obdelavo naslednjih osebnih podatkov: ime, priimek, telefon in email.  Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko lastnik naslov njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za namen:

  • omogočanja zagotavljanja dostopa do spletnega mesta
  • vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi, aktualnih vsebinah in dogodkih, izdaja računa),
  • pošiljanja različnih e-vsebin,
  • v primeru, da Uporabnik to sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov (razen naslova elektronske pošte, kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku) ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

 

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

 

Prehodne in končne določbe

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba izločena, ostale določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Za splošne pogoje in razmerje Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.

Maribor, 28.4.2020